Book Now

Contact us

|Contact
Contact 2018-12-21T11:45:43+00:00

 • ENG agreement

  Personal data protection policy

  We consider your privacy and personal data protection as a primary duty. We handle personal data in accordance with applicable EU legislation 2016/679 – GDPR.

  What personal data do we collect?

  personal data used for the unambiguous and unmistakable identification of Guest (identification data) and personal data enabling contact with the Guest (contact details)

  identification data – name, surname, title, date of birth, permanent address, identity card number (ID, passport)

  contact details – these particularly includes, the guest’s contact address, telephone number, fax, e-mail address and other similar information.

  By proceeding in reservation, you consent that My Apart s.r.o, with main office at Školská 694/32, Praha 1 – Nové Město, Czech Republic, company registration number: 05104181, VAT No .: CZ05104181, registered in the Municipal Court in Prague C 258381 (further “My Apart”) collect necessary personal data, regarding to its legal obligation to proceed in the exercise of its activities prudently used for its business activities without undue legal and material risks.

  Regarding to the contractual nature of the relationship between My Apart and the Guest, the provision of personal data is entirely voluntary, but is a condition for the conclusion of an agreement or the provision of a service.

  Where does My Apart receive personal data from?

  With direct agreement from Guest at booking or on arrival at the apartment

  With direct consent from Guest through Internet Services (email, social networks)

  All personal data from Guest, obtained with his / her direct consent, and any consents, are documented.

  What are personal data used for?

  by law, are submitted to the Foreign Police for control

  according to the Act on the Selection of Accommodation Tax and Taxes to the City of Prague.

  for their internal use, especially for analyzing, monitoring the quality of services, satisfaction of the Guests and optimizing the services and products provided

  to inform Guest of new My Apart services or offers

  Guest’s rights

  Right to the correction of personal data

  Right to be deleted (right to be forgotten)

  Right to limit processing

  Right to data portability

  Right to object

  The right not to be the subject of an automated decision

  Right of access to their data (the right to obtain a certificate from PD(personal data) administrator on the processing of the PD, the right to obtain a copy of the processed PD)

  All Guest’s PD are consciously protected. Employees of My Apart, who use Guest’s personal data in the course of their duties, are bound by the statutory and contractual duty of confidentiality.

  If the Guest discovers or considers that the processing of My Apart has infringed his rights, he may seek redress using all means provided by the applicable law (see § 21 of Act No. 101/2000 Coll. protection of personal data and (EU) 2016/679 – GDPR)

  Your consent

  By using our reservation system, you consent to the collection and use of personal data to that extent and you agree to the rules above.

  You can always contact us to info@myapart.cz , if you would require your personal data to be deleted.

  These terms became effective on 25 May 2018.

  Page up
 • CZ souhlas

  Směrnice vztahující se na zprávy a OOÚ

  Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

  Jaké osobní údaje shromažďujeme?

  osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem (kontaktní údaje)

  identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)

  kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména Hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace

  Tímto udělujete souhlas firmě My Apart s.r.o, se sídlem Školská 694/32, Praha 1 – Nové Město IČ: 05104181, DIČ: CZ05104181  zapsaném u Městského soudu v Praze C 258381  (dále jen My Apart) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi My Apart a Hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

  Odkud My Apart osobní údaje získává?

  S přímým souhlasem od Hosta při rezervaci či po příjezdu do apartmánu

  S přímým souhlasem od Hosta přes internetové služby (email, sociální sítě)

  Veškeré osobní údaje od Hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

  Na co se osobní údaje používají?

  dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole

  dle zákona o výběru ubytovacího poplatku a platby taxy městu Praha.

  pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti Hostů a  optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

  pro informování Hosta o nových službách či nabídkách My Apart

  Práva Hosta

  Právo na opravu osobních údajů

  Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Právo na omezení zpracování

  Právo na přenositelnost údajů

  Právo vznést námitku

  Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

  Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

  Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci My Apart, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

  Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany My Apart k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

  Váš souhlas

  Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

  Osobní údaje lze kdykoliv odhlásit na emailu info@myapart.cz

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

  nahoru
 • Corporate Office

  Our corporate office serves as base operations for all Apartments.

  Corporate Location

  Školská 694/32, Prague 1, 110 00

  Request A Call

  Call Us To Schedule

  We have agents waiting to talk to you about your next dream vacation!

  Call Us Today!

  Call +420 608 036 880

  Call Us Today

  Send Us An Email

  Send us an email with your vacation information, questions and details.

  We're Standing By!

  Email  info@myapart.cz today!

  Send An Email